Co musisz mieć zapisane w umowie

Co musisz mieć zapisane w umowie

Treść i forma umowy o pracę są szczegółowo określone w prawie. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, ze taka umowa musi zostać zawarta na piśmie i to przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania zadań.

W przeszłości obowiązywał zapis, że umowa powinna być zawarta do końca pierwszego dnia pracy. To sprawiało, że wiele osób pracowało bez umowy, a w przypadku kontroli pracodawca i pracownik zgodnie twierdzili, że to pierwszy dzień pracy. Dlatego teraz wymagane jest, by umowa została podpisana przed podjęciem zadań.

  • Umowa jest zgodnym oświadczeniem woli dwóch stron. Musi zawierać dane pracownika i pracodawcy.
  • Ważne jest również, by z jej treści jasno wynikało, jaki to rodzaj umowy o pracę na okres próbny, na czas określony, czy na czas nieokreślony).
  • Istotnym elementem umowy jest również wskazanie, w jakim wymiarze czasu (w jakiej części etatu) będzie zaangażowany pracownik. Jeżeli takiego zapisu nie ma, to przyjmuje się, że umowa została zawarta na pracę w wymiarze pełnego etatu.
  • Kolejny element umowy dotyczy rodzaju wykonywanej pracy – pracodawca może wskazać np. stanowisko, specjalność lub zadania, które ma wykonywać pracownik.
  • W umowie strony zawierają też wskazanie wynagrodzenia, które będzie przysługiwało za wykonywanie określonej pracy oraz miejsce wykonywania pracy.
  • Jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia pracy, to może być wskazany w umowie. W przypadku, gdy nie ma takiego zapisu, to przyjmuje się, że jest to data podpisania umowy.