O jakie dane pracodawca może Cię zapytać

O jakie dane pracodawca może Cię zapytać

Kodeks pracy precyzyjnie wymienia, jakich danych osobowych może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 1. Dane te mogą obejmować wyłącznie:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • datę urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Ponadto, pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania także:
  • innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
  • numeru PESEL.
 3. Dane osobowe są udostępniane w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą.

Z powyższego wynika, że pracodawca nie ma prawa żądać od pracownika oraz od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania żadnych innych danych osobowych, w szczególności dotyczących sytuacji majątkowej, planów rodzicielskich, niepełnosprawności.

W trakcie rekrutacji pracodawca może żądać również przedstawienia: świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.