Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy

Podpisanie umowy o pracę uznałeś za osiągnięcie celu Twojej wędrówki. Gratulujemy! Ale współczesny rynek pracy jest taki, że nie spędzamy całego okresu aktywności zawodowej u jednego pracodawcy. Z bardzo różnych przyczyn pracownik lub pracodawca dochodzą w pewnym momencie do wniosku, że czas zakończyć współpracę. Pojawia się wówczas potrzeba rozwiązania zawartej wcześniej umowy.

Umowa o pracę została zawarta między dwiema stronami – Tobą i pracodawcą. Wspólnie oświadczyliście wolę nawiązania stosunku pracy. Teraz możecie wspólnie ustalić, że chcecie ten stosunek rozwiązać. Takie postepowanie dotyczy wszystkich typów umów. W tym kolejnym porozumieniu ustalacie termin rozwiązania umowy o pracę i nie musicie zawierać w nim żadnych innych okoliczności, w szczególności dotyczących powodów zakończenia stosunku pracy. Jest to polubowne rozwiązanie zawartej wcześniej umowy, które stwarza najbardziej komfortowa sytuację dla wszystkich zainteresowanych.Praw

W sytuacji, gdy osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe, każda ze stron umowy ma prawo ją wypowiedzieć. Najczęściej umowę wypowiada się z zachowaniem tzw. okresu wypowiedzenia (są sytuacje szczególne po stronie pracodawcy i pracownika, gdy wypowiedzenie następuje ze skutkiem natychmiastowym).

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umów zawartych na okres próbny (przed upływem tego okresu) wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Pamiętaj, że okres wypowiedzenia liczony w tygodniach kończy się zawsze w sobotę, a określony w miesiącach – w ostatnim dniu miesiąca. To oznacza, że jeżeli przysługuje Ci prawo do dwutygodniowego okresu wypowiedzenia umowy i wręczysz pracodawcy pismo w tej sprawie w środę, to będziesz zobowiązany świadczyć pracę jeszcze dwa i pół tygodnia do soboty, która nastąpi po dniu wyznaczającym 14-dniowy okres od złożenia wypowiedzenia.    

Pamiętaj również, że Twoje oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę powinno zostać złożone na piśmie, bo to znacznie ułatwi postępowanie np. w sytuacjach spornych.

Powyższe informacje o upływie terminu wypowiedzenia i jego formie dotyczą również sytuacji, gdy umowę wypowiada pracodawca. Kodeks pracy wskazuje dwie sytuacje, kiedy pracodawca musi uzasadnić rozwiązanie umowy o pracę, mianowicie:

  • w przypadku rozwiązania umowy zawartej czas nieokreślony,
  • w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Pracodawca, który wypowiada umowę o pracę, może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że pracownik nie świadczy pracy, ale przez cały okres wypowiedzenia zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Jeżeli okres wypowiedzenia trwa co najmniej dwa tygodnie, a stroną wypowiadającą umowę jest pracodawca, to pracownikowi przysługuje zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które daje czas na poszukiwanie nowej pracy. Okres takiego zwolnienia jest uzależniony od długości okresu wypowiedzenia:

  • 2 dni robocze – jeżeli okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie lub 1 miesiąc,
  • 3 dni robocze – jeżeli okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Umowy zawarte na czas określony, w tym umowy na zastępstwo, zawierają w swojej treści określenie daty, z którą przestają obowiązywać. Z upływem tego czasu nie trzeba ich w żaden sposób rozwiązywać.

Podobna sytuacja dotyczy umów o dzieło, które są zawierane z określeniem rezultatu. W dniu, w którym ten rezultat (dzieło) zostaje wykonane i przyjęte przez zamawiającego, cel umowy został osiągnięty i przestaje ona łączyć strony, co powinno być wskazane w jej treści.

Jeżeli zakończyłeś pracę u swojego dotychczasowego pracodawcy, to czas pojawić się ponownie na rynku pracy. Musisz uaktualnić informacje o zawartości swojego plecaka – masz teraz inne doświadczenie, lepiej rozwinięte umiejętności, zdobyłeś nową wiedzę. Pora podsumować, jakie korzyści osiągnąłeś z wykonywania pracy, czy spełniła twoje oczekiwania, czy teraz masz już inne oczekiwania w stosunku do kolejnej pracy i następnego pracodawcy?

Nie jesteś w tych rozmyślaniach sam, masz przecież Mapę rynku pracy, z którą możesz wyruszyć na kolejna wyprawę.

Zapraszamy do wspólnej podróży!