Granice swobody działalności gospodarczej

Granice swobody działalności gospodarczej

W Polsce obowiązuje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, która reguluje takie sprawy jak podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej. W każdym z tych tematów możesz więc działać tylko w granicach ustawy.

Co do zasady działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa (tzw. wolne zawody), wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ustawa przewiduje pewne wyłączenia, które dotyczą pozarolniczej działalności rolników.

Podejmowanie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców. Istnieją jednak pewne rodzaje działalności, których nie można prowadzić bez spełnienia dodatkowych warunków, które wynikają z faktu, że te rodzaje działalności są reglamentowane.

Sprawdź, czy planowana przez Ciebie firma nie będzie podlegać jakiejś formie ograniczenia swobody gospodarczej.

Właściwy minister na wniosek przedsiębiorcy wydaje koncesję (ale również ją zmienia, cofa, ogranicza) w zakresie m.in.

 • poszukiwania i wydobywania kopalin,
 • wytwarzania i handlu bronią i materiałami wybuchowymi,
 • wytwarzania, magazynowania i dystrybucji paliw i energii,
 • ochrony osób i mienia,
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
 • przewozów lotniczych,
 • prowadzenia kasyn gry.

Jeżeli Twój pomysł na biznes dotyczy tak specyficznych rodzajów działalności, to zanim zaplanujesz kolejne działania, zapoznaj się ze szczegółowymi aktami prawnymi, które je regulują.

Przepisy prawa określają warunki, na jakich można prowadzić określone rodzaje działalności. Jeżeli chcesz działać w jednym z zakresów objętych tymi regulacjami, to musisz uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru, który dla różnych rodzajów działalności prowadzą różne organy.

Wpis ten potwierdza, że przedsiębiorca w złożonym przez siebie wniosku i oświadczeniu potwierdził spełnienie warunków określonych przepisami. Lista działalności regulowanych obejmuje ponad 30 pozycji, a w tej grupie znajdują się m.in.:

 • wytwarzanie wyrobów tytoniowych i alkoholowych,
 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów,
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców,
 • produkcja tablic rejestracyjnych,
 • działalność kantorowa,
 • prowadzenie indywidualnej praktyki lekarzy, pielęgniarek, położnych,
 • prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt,
 • usługi detektywistyczne,
 • prowadzenie agencji pośrednictwa pracy, pracy tymczasowej i doradztwa zawodowego,
 • organizacja imprez turystycznych.

Uzyskanie licencji jest wymagane w przypadku prowadzenia działalności związanej z transportem drogowym i kolejowym, np.

 • transport drogowy taksówką,
 • transport drogowy osób samochodem, który nie jest taksówką,
 • krajowy i międzynarodowy transport rzeczy,
 • transport kolejowy.

Licencję przyznaje, zmienia lub cofa właściwy organ (zależnie od rodzaju działalności to może być np. burmistrz, starosta lub minister).

Długa jest także lista działalności gospodarczych, których podjęcie wymaga uzyskania zezwolenia. Znajdują się na niej m.in.:

 • detaliczna sprzedaż alkoholu,
 • wykonywanie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych,
 • instalacja i naprawy przyrządów pomiarowych,
 • działalność bankowa,
 • prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,
 • wykonywanie działalności ubezpieczeniowej,
 • prowadzenie aptek i punktów aptecznych.